Výroba asfaltových emulzií
Je základom činnosti akciovej spoločnosti DOPRA-VIA od jej vzniku (1991). Výroba sa zameriava na katiónaktívne rýchlo štiepne asfaltové emulzie rady Vialit (modifikované i nemodifikované), ktoré sú určené na použitie pri opravách a údržbe krytov vozoviek cestnej siete, t.j. na nátery, postreky a emulzné mikrokoberce. Emulzie sa vyrábajú na zariadení Atomix francúzskej firmy Emul – Bitume s výkonom 15 ton/hodinu. Približne 50% z vyrobenej emulzie sa aplikuje vlastnými kapacitami a cca 50% sa predáva iným stavebným firmám na spojovacie postreky alebo na opravy výtlkov.

Emulzné mikrokoberce
Sú súčasťou nášho sortimentu od roku 1993 a udržujú si stále stúpajúcu tendenciu. Vhodné pre všetky triedy dopravného zaťaženia, t. j. od miestnych komunikácií až po diaľnice. Osvedčujú sa:
- pri odstraňovaní deformácií,
- pri sanácii starých, „vypraných“ povrchov, z ktorých je premávkou a klimatickými účinkami odstránená časť materiálov,
– pri obnove povrchových vlastnosti krytov s nedostatočnou drsnosťou,
- pri ochrane konštrukcie vozovky pred vnikaním vody a následnou deštrukciou mrazom.
Veľký denný výkon, nízka spotreba materiálov, cenová výhodnosť a obnova premávky po cca 30 minútach.

Nátery a postreky
Technológia náterov a postrekov tvorí ďalší nosný pilier v činnosti našej spoločnosti od jej založenia. Zaznamenávame zvýšený záujem o regeneračné postreky vypraných povrchov vozoviek, hlavne na diaľniciach. Na cestách nižších tried je náter optimálna technológia údržby a vo svete sa iná prakticky ani nepoužíva.

Oprava výtlkov
Technológia Jetpatcher na strojnú opravu výtlkov pomocou asfaltovej emulzie a kameniva úzkej frakcie bola
v našej spoločnosti zavedená v roku 1994 ako prvá na Slovensku. Odvtedy si získala veľkú obľubu správcov ciest. Jej použitie sa neustále rozširuje. Z pohľadu bezpečnosti cestnej premávky má táto technológia nezastupiteľné miesto a v súčasnej finančnej situácií správcov ciest predstavuje často jediný spôsob ako udržať cesty v prevádzkyschopnom stave. Opravy výtlkov pomocou asfaltových emulzií a špeciálneho strojného zariadenia zjednodušujú postup opravy. Odpadá náročné na ručnú prácu zarezávanie hrán výtlkov. Výhodou je tlakové zaplnenie trhlín asfaltovou hmotou vo vrstve pôvodného materiálu vozovky, čím dochádza k regenerácii a spevneniu okolia opravovaného výtlku. Vzhľadom na použitie emulzie je tento spôsob opravy výtlku použiteľný cca od marca do októbra. Spoločnosť DOPRA – VIA, a. s. v spolupráci s materskou firmou VIALIT vyvinula postup opravy výtlkov aj za nepriaznivých klimatických podmienok v zimnom období. Jedná sa o použitie tzv. reaktívneho asfaltu. Priamo pri výtlku sa pripravuje len určené množstvo asfaltovej zmesi pre zaplnenie konkrétneho výtlku. Hlavnou výhodou je príprava teplého materiálu (60 až 90 °C) bez potreby spúšťať obaľovaciu súpravu v zimnom období. Výtlk sa vopred vyčistí a penetruje emulziou, rovnako ako pri prácach
v lete. Obe technológie opráv výtlkov sú v maximálnej miere mechanizované, ekologické (nepoužívajú sa organické riedidlá) a po vyplnení prakticky okamžite schopné premávky. Rýchle a kvalitné odstraňovanie výtlkov najmä v zimnom období (nebývajú k dispozícii obaľovacie súpravy na technológiu za tepla) výrazne prispieva
k zvýšeniu bezpečnosti prevádzky na cestách.

Rephalt
Asfaltová zmes tvrdého kameniva a špeciálneho spojiva na opravu a údržbu cestných a diaľničných komunikácií, aplikovaná za studena. Hmota vytvrdne po postreku s vodou, resp. pri styku so vzdušnou vlhkosťou. Jednoduchá manipulácia, spracovateľnosť aj pod bodom mrazu, schopná takmer okamžitého zaťaženia premávkou, výborná trvanlivosť, neohrozuje životné prostredie, neobsahuje organické rozpúšťadlá. Dodáva sa v 30 kg plastových nádobách. Ideálne pre operatívne riešenie výtlkov v zimnom období, kedy ostatné technológie nie je možné použiť.

Studená obalená zmes
Studenú obalenú zmes pre zimnú opravu výtlkov vlastnými kapacitami správcov komunikácií dodávame
v rôznom stupni modifikácie a v rôznom stupni tvrdosti spojiva, podľa individuálnych požiadaviek odberateľov, tak povediac na mieru aktuálneho klimatického obdobia. Tento výrobok má už svoj stabilný okruh odberateľov.

Frézovanie
Naša spoločnosť vlastní frézu Wirtgen SF 100 C so šírkou záberu 1 m. Slúži na prefrézovanie povrchu vozoviek pred položením náterov alebo mikrokobercov, alebo na „prerovnanie“ bez ďalšej úpravy. Je nevyhnutným článkom technologickej zostavy tiež pri sanácií nerovností na križovatkách. Vlastníctvo tejto frézy zlepšuje operatívnosť nasadenia a znižuje závislosť od voľnej kapacity firiem špecializovaných na frézovanie.

Penetračné úpravy
Sú rozšírením náterových technológií pri použití asfaltových emulzií na zosilnenie ciest napr. penetračným makadamom alebo pri výstavbe nových menej zaťažených úsekov miestnych komunikácií z vyfrézovaného materiálu uzatvoreného náterovou technológiou.

Výroba modifikovaných asfaltov a zálievkových hmôt
V roku 2002 dala naša spoločnosť do prevádzky výrobňu modifikovaných asfaltov a zálievkových hmôt, na ktorej je možné vyrábať široké spektrum rôzne modifikovaných asfaltov pre rôzne účely cestného staviteľstva.

Poradenstvo
Odborné poradenstvo pri obnove a opravách vozoviek.

Vplyv činnosti na životné prostredie
Činnosť spoločnosti DOPRA-VIA nepôsobí negatívne na životné prostredie. Naopak, používaním receptúr pri výrobe emulzií, v ktorých sa uplatňuje repkový olej alebo jeho deriváty, sa priaznivo ovplyvňuje režim CO2 v atmosfére. Pestovanie repky olejnej na jednom hektári spotrebuje z ovzdušia 6000 kg CO2. Neuvoľňujú sa do ovzdušia aromatické uhľovodíky, ako pri používaní mäkčidiel na báze ropných produktov.